MLS Full Product Catalog -Chinese

神经疾病

神经系统疾病影响全球多达10亿人,其中包括阿尔茨海默病、帕金森病、其他痴呆症、多发性 硬化症、癫痫、中风以及头痛和神经感染。需要更多的靶向标记物来定义和针对这些神经系统 疾病的早期诊断。

产品

产品编号 # 种类 来源

123 8-Hydroxyguanosine (8OHdG) A Amyloid, beta (1-40) C-Terminal Amyloid, beta, N-Terminal Amyloid, beta, N-Terminal Amyloid, beta, N-Terminal Amyloid, beta, N-Terminal Amyloid, beta, N-Terminal/APP

Q2B200G PAb

Goat

Q67350M MAb Culture Q67973M MAb Culture Q67497M MAb Mouse Q67594M MAb Mouse Q06101M MAb Mouse Q67590M MAb Culture

Amyloid Precursor Pro Amyloid Precursor Pro Amyloid Pre.pro.frame

Q88600R

PAb

Rabbit

Q2B100G PAb Q2B101G PAb

Goat Goat

D Disialoganglioside GD2, MW1649

A86168H

Ag

Human Brain

Dopamine

Q86405M MAb Mouse

Dopamine D1 Receptor (a.a. 9-21) Dopamine D2 Receptor (a.a. 272-282) Dopamine D2S Receptor (a.a. 240-247) Dopamine D2I Receptor (a.a. 243-254) Dopamine D4 Receptor (a.a. 176-185) Dopamine D4 Receptor (a.a. 176-185)

Q4A132R Q4A263R Q4A230R Q4A234R Q4A435R Q4A545R

PAb PAb PAb PAb PAb PAb

Rabbit Rabbit Rabbit Rabbit Rabbit Rabbit

G GFAP GFAP GFAP GFAP GFAP GFAP GFAP GFAP M MAPT

8301

Ag

HEK Cells

A86290H Ag

C02030M MAb Mouse C02031M MAb Mouse C02032M MAb Mouse C02034M MAb Mouse C02035M MAb Mouse C02036M MAb Mouse

8303

Ag

HEK Cells

MAP-2 (2a + 2b) Microtubule Associated Protein 2

Q01119M MAb Culture

Myelin Basic Protein >90% Pure

A86879H Ag

Human Brain

N Nicotinic, alpha 5 (C-Terminal) Receptor (a.a. 460-468) Nicotinic, alpha 7 (C-Terminal) Receptor (a.a. 493-502) Nicotinic, beta 2 (C-Terminal) Receptor (a.a. 493-502)

Q4A125R Q4A163R Q4A465R

PAb PAb PAb

Rabbit Rabbit Rabbit

Non-Neuronal Enolase (NNE) P Presenilin-1, N-Terminal Peptide

A86584H Ag

Human Brain

A2B060H Ag Q2B060G PAb Q2B070G PAb

Synthetic

Presenilin-2 (N-term) Presenilin-2 (N-term)

Goat Goat

72

www.meridianbioscience.com/lifescience

Powered by