Meridian Tropical flyer Chinese

热带及虫媒传染病占所有传染病的17%以上,每年造成超过1百万人死亡。患者的临床早 期诊断是防止疫情扩散的关键。迈迪安生命科学公司提供适用于开发热带及虫媒传染病 的高敏感性和高特异性体外诊断检测试剂的抗原和抗体。

热带及虫媒传染病 用于商业体外诊断试剂的抗原以及抗体

热带及虫媒传染病占所有传染病的17%以上,每年造成超过1百万人死亡。患者的临床早期诊断是防止疫情扩散 的关键。迈迪安生命科学公司提供适用于开发热带及虫媒传染病的高敏感性和高特异性体外诊断检测试剂的抗原 和抗体。

热带及虫媒传染病 • 甲组虫媒病毒 • 伯氏疏螺旋体( 莱姆病) • 伯氏疏螺旋体 • 美洲锥虫病 • 基孔肯雅氏病 • 登革热 • 埃博拉病毒 • 乙型脑炎病毒

抗体配对适用于 开发快速诊断试剂的原料

• 拉沙病毒 • 利什曼原虫 • 钩端螺旋体病 • 疟疾 • 马尔堡病毒 • 马亚罗病毒 • 猴痘病毒

• 新城疫病毒 • 尼帕病毒 • 蜱传脑炎病毒 • 西尼罗病毒

• 黄热病毒 • 寨卡病毒

配对表

捕获抗体 检测抗体

捕获抗体 检测抗体

捕获抗体 检测抗体

BN1087 BN1088 C01914M C01913M C01914M C01652M C01652M C01649M C01652M C01650M C01652M C01651M C01838M C01961M BN1170 BN1171 BN1169 BN1171 C01964M C01965M BN1172 BN1174 BN1173 BN1172 BN1176 BN1175 BN1161 BN1161 C01976M C01978M C01976M C01979M C01976M C01980M C01977M C01978M C01977M C01979M C01977M C01980M BN1168 BN1167 C01817M C01816M

疟疾 ( P. falciparum pLDH) C01833M C01835M Malaria (Pan pLDH) C01834M C01835M 疟疾 ( P. falciparum HRP-2) C01584M C01586M C01584M C01585M C01836M C01837M 尼帕病毒G蛋白 C01975M C01974M

C01912M C01906M C01912M C01907M C01912M C01911M C01912M C01910M C01912M C01909M C01906M C01911M C01906M C01907M C01906M C01909M C01906M C01910M C01909M C01911M C01909M C01910M C01909M C01907M C01907M C01911M C01907M C01910M C01910M C01911M

登革热病毒 NS1

BN1163 BN1166 BN1163 BN1164 BN1164 BN1166 BN1165 BN1166 BN1092 BN1094 C01867M C01868M C01887M C01888M C01888M C01888M C01887M C01889M C01888M C01890M C01889M C01888M

黄热病毒 NS1

埃博拉核蛋白

恙虫病

埃博拉 VP40

埃博拉 sGP

寨卡病毒 NS1

日本脑炎病毒 NS1 (JEV NS1)

抗原/抗体配对

抗原 抗体

拉沙病毒 NP

R01710 C01930M C01914M C01931M C01838M C01932M

疟疾 ( P. falciparum HRP-2)

疟疾(Pan HRP-2)

- 可交替使用 |

- 横向免疫层析

www.meridianbioscience.com/lifescience

抗体

埃博拉病毒 (续) BN1170

新城疫病毒 C01629M

甲组虫媒病毒 C01643M 莱姆病螺旋体 C65551M

(NP), ELISA, LF, pair (NP), ELISA, LF, pair (VP40) ELISA, LF, pair (VP40) ELISA, LF, pair (VP40) ELISA, LF, pair (sGP) ELISA, LF, pair (sGP) ELISA, LF, pair (NP), ELISA, LF, WB, pair (NP), ELISA, LF, WB, pair

(RNP) ELISA, IFA, IHC (HN 糖蛋白) ELISA, HIA (HN 糖蛋白) ELISA, HIA

ELISA, IFA

BN1171 BN1172 BN1173 BN1174 BN1175 BN1176 C01964M C01965M C01966M C01967M C02027M C02026M

C86012M C86014M

ELISA, IFA, LF ELISA, IFA, LF

尼帕病毒G蛋白 C01974M

C65550M B65302R

ELISA, pair ELISA, pair

ELISA, IFA, IHC(p), WB (兔多抗)

C01975M 恙虫病 BN1163

基孔肯雅病毒 BN1079

ELISA, LF, pair ELISA, LF, pair ELISA, LF, pair

ELISA, LF ELISA, LF ELISA, LF ELISA, LF ELISA, LF ELISA, LF ELISA, LF ELISA, LF

(NP), ELISA, WB (NP), ELISA, WB (NP) ELISA, WB

BN1164 BN1165 BN1166

BN1080 BN1081 BN1082 BN1083 BN1084 BN1085 BN1086 C01640M C01641M C01642M

ELISA, LF, pair 西尼罗河病毒, 包膜蛋白 C01538M ELISA, IFA C01541M ELISA, IFA C01542M ELISA, IFA 黄热病毒 NS1 BN1089 ELISA, LF BN1090 ELISA, LF BN1091 ELISA, LF C01906M ELISA, LF, pair C01907M ELISA, LF, pair C01908M ELISA, LF C01909M ELISA, LF, pair C01910M ELISA, LF, pair C01911M ELISA, LF, pair C01912M ELISA, LF, pair 寨卡病毒, 包膜蛋白 C01860M ELISA, LF C01861M ELISA, LF C01862M ELISA, LF C01863M ELISA, LF C01937M ELISA, IFA 寨卡病毒, NS1 蛋白 BN1092 ELISA, LF, pair BN1093 ELISA, LF BN1094 ELISA, LF, pair C01864M ELISA, LF C01865M ELISA, LF C01866M ELISA, LF C01867M ELISA, LF, pair C01868M ELISA, LF, pair C01869M ELISA, LF C01870M ELISA, LF C01887M

(GP) ELISA

C02025S (VP40, NP, GP) ELISA 日本脑炎病毒 NS1 (JEV NS1) BN1161 ELISA, LF, pair BN1162 ELISA, LF, C01976M ELISA, pair C01977M ELISA, pair C01978M ELISA, pair C01979M ELISA, pair C01980M ELISA, pair

ELISA, IFA, LF ELISA, IFA, LF

ELISA, IFA, LF 基孔肯雅氏病病毒,包膜蛋白 C01891M ELISA, LF C01892M ELISA, LF C01893M ELISA, LF C01894M ELISA, LF C01895M ELISA, LF 登革热病毒 C03045M (Types 1, 2, 3, 4) ELISA, IFA, DB 登革热病毒 NS1 BN1087 ELISA, LF, pair BN1088 ELISA, LF, pair C01649M ELISA, IFA, pair C01650M ELISA, IFA, pair C01651M ELISA, IFA, pair C01652M ELISA, IFA, LF, pair C01838M ELISA, LF C01896M ELISA, LF C01899M ELISA, IFA C01913M ELISA, IFA, LF, pair C01914M ELISA, IFA, LF, pair C01898M ELISA, IFA C01961M ELISA, LF, pair 埃博拉病毒 BN1169 (NP), ELISA, LF, pair C01968M (VP40), ELISA, WB C01969M (VP40), ELISA, WB C01970M (VP40), ELISA, WB C01971M (VP40), ELISA, WB C01972M (VP40), ELISA, WB C01973M (VP40), ELISA, WB C02028M (VP40) ELISA, WB C02029M (VP40) ELISA, WB

拉沙病毒,核蛋白 BN1167 ELISA, LF, pair BN1168

ELISA, LF, pair

钩端螺旋体 B65401R 疟疾 (Pan) C66509M

ELISA, IFA (兔多抗)

(pLDH) ELISA, LF

C01835M C01834M

(pan pLDH) ELISA, LF, pair (pan pLDH) ELISA, LF, pair

恶性疟原虫 (疟疾) C01584M

(HRP-2) ELISA, LF, pair (HRP-2) ELISA, LF, pair (HRP-2) ELISA, LF, pair (HRP-2) ELISA, LF, pair (HRP-2) ELISA, LF, pair (HRP-2) ELISA, LF, pair (HRP-2) ELISA, LF, pair (pLDH) ELISA, LF, pair (MSP-1) ELISA, WB (HRP-2) ELISA, LF, pair

C01585M C01586M C01816M C01817M C01836M C01837M C01833M C86943M C01930M

间日疟原虫 (疟疾) C86328M

ELISA, IFA, LF, pair ELISA, IFA, LF, pair ELISA, IFA, LF, pair ELISA, IFA, LF, pair

(CSP) ELISA, WB (MSP1) ELISA, WB (MSP1) ELISA, WB

C01888M C01889M C01890M

C86634M C86636M

马尔堡病毒 C01424M

ELISA, WB ELISA, WB ELISA, WB

C01425M C01426M

www.meridianbioscience.com/lifescience

抗原

伯氏疏螺旋体 R01576, E.coli

二型登革热病毒 R02220, Native R01657, Drosophila

恶性疟原虫 (疟疾) BN1128, E.coli

(Osp-C) ELISA, WB (VlsE) ELISA, WB (p41), ELISA, WB

ELISA, LF

(HRP2), ELISA,LF (HRP-2) ELISA, LF

R01609, E.coli R01707, E.coli

(NS1) ELISA, LF, WB R01660, Drosophila (胞膜) ELISA, LF R01767, Insect (prM 胞膜) ELISA 三型登革热病毒 R01688, Native ELISA, LF R01661, Drosophila (胞膜) ELISA, LF R01658, Drosophila (NS1) ELISA, LF 四型登革热病毒 R01689, Native ELISA, LF R01662, Drosophila (胞膜) ELISA, LF R01591, E.coli (NS1) ELISA, LF, WB R01663, Drosophila (NS1) ELISA, LF 埃博拉病毒 BN1131, E.coli (VP40) ELISA, LF BN1132, E.coli (VP40) ELISA, LF 拉沙病毒 BN1178, Baculovirus E LISA, LF 利什曼原虫 R01513, E.coli ( L. donovani KMP-11) ELISA, WB

R01478, E.coli R01596, E.coli R01710, E.coli BN1126, HEK R01597, E.coli R01595, E.coli R01603, E.coli R01604, E.coli

(HRP-2) ELISA, LF, WB (HRP-2) ELISA, LF, pair

伯氏疏螺旋体 R8A131, E.coli

(pLDH), ELISA, LF

(Osp-A) ELISA, LF (Osp-C) ELISA, LF (VlsE) ELISA, WB

(pLDH) LF

R8A123, E.coli R01523, E.coli R01526, E.coli

(pAldolase) LF (MSP1) ELISA, LF (MSP1) ELISA, LF

(p14 鞭毛蛋白), ELISA, LF, WB

伯氏疏螺旋体 R01521, E.coli

间日疟原虫 (疟疾) BN1127, HEK

(p14 鞭毛蛋白) ELISA, LF, WB, DB (VlsE) ELISA, LF, CLIA, WB

(pLDH) ELISA, LF (MSP1) ELISA, LF (CSP) ELISA, LF (MSP1) ELISA, LF (MSP1) ELISA, LF (pLDH) ELISA, LF, WB

R01439, E.coli R01440, E.coli R01598, E.coli R01601, E.coli R01602, E.coli

R01610, E.coli

南美锥虫病 (恰加斯病) R01589, E.coli

(FRA) ELISA, LF, WB (1F8) ELISA, LF, WB

R01587, E.coli R01436, E.coli R01364, E.coli R01684, E.coli R01685, E.coli R02001, E.coli

蜱传脑炎病毒 R18082, E.coli

(1F8) ELISA, LF

(PEP-2, TcD, TcE and SAPA) ELISA, LF (Chimeric) ELISA, LF (Chimeric) ELISA, LF (Chimeric) ELISA, LF

(糖蛋白) ELISA, WB

恙虫病 BN1177, E.coli

(GST-tag)ELISA, LF

西尼罗河病毒 R8A104, E.coli

基孔肯雅氏病病毒 R01653, Insect

猴痘病毒 BN1179, HEK BN1180, HEK

ELISA, LF, WB

(W.T. gp E1) ELISA, LF, WB

R8A560, E.coli 寨卡病毒 BN1129, HEK R01635, Insect R01636, Insect

(Pre-M) ELISA, LF, WB

(A29L) ELISA,LF (A29L) ELISA,LF

R01654, Insect

(变种 gp E1) ELISA, LF, WB (E1, E2, E3) ELISA

R01768, Insect

(NS1) ELISA, LF

(胞膜) ELISA, CLIA, LF (NS1) ELISA, CLIA, LF

一型登革热病毒 BN1130, HEK

ELSA, LF

R01687, Native ELISA, LF R01656, Drosophila (NS1) ELISA, LF R01659, Drosophila (胞膜) ELISA, LF

www.meridianbioscience.com/lifescience

问题解决和使用技巧

包膜(E)蛋白 :存在于黄病毒病毒粒子表面的显性蛋白,是中和抗体的主要目标。它含有高度保守的区域,因此针对包膜蛋白的抗 体往往是交叉反应的。 NS1蛋白: 一种糖基化的、膜相关的、具有复制和免疫逃避功能的分泌糖蛋白。NS1抗原可在感染早期(早于感染后1天)发现。此 外,NS1是血清型特异性的,对于登革热等有多个血清型循环的病毒,NS1抗原可通过酶联免疫反应对病毒进行血清型分析。 黄病毒属 (例如登革热病毒,寨卡病毒,基孔肯雅病毒,西尼罗河病毒等),它们具有高 度的同源性因而导致抗体对于抗原表位的交叉反应。这导致了黄病毒感染的鉴别诊断非 常困难,尤其是在多中黄病毒流行的热带地区。 提高IgG和IgM检测灵敏度的方法 1.  IgM-捕获法: 使用抗 - 人IgM Fab片段抗体而不是使用完整的抗 - 人IgM抗体作为捕获抗体。这样允许更多的Fab片段的抗体结 合到固体材料表面从而增加总的可用的IgM抗体捕获位点数目。 2.  横向免疫层析法: 采用桥联接方法,即预先混合胶体金标记的病毒特异性抗体(例如单克隆或多克隆登革热NS1抗体),重 组抗原(例如登革热NS1)和生物素化的抗人IgM。直接缀合的胶体金的寨卡病毒抗原可以抑制其结合捕获IgM的能力。 此 外,通过使用胶体金包被的具有广泛的识别性的多抗可以进一步提高检测试剂的灵敏度。一个多抗可以识别多个不同的抗原 表位,此外,通过使用胶体金包被的具有广泛的识别性的多抗可以进一步提高检测试剂的灵敏度。一个多抗可以识别多个不 同的抗原表位,因此可实现多个多抗同时与同一抗原结合从而产生更强的信号。

减少黃病毒科内各个病毒之间酶联免疫诊断试剂的交叉反应 为了提高检测的特异性,必须去掉任何可能与其他病毒抗原产生交叉反应并导致错误结果的抗体。 表位竞争阻断ELISA法中已经被成功地用于提高检测试剂的特异性,加强鉴别黄病毒感染诊断 试剂特异性是通过采用NS1和胞膜蛋白而实现的。即通过使用低浓度的未标记的具有引起 交叉反应的抗原来中和与之相对应的,有着高度交叉反应活性的抗体。

关注我们

获取最新产品和行业信息,订购样品

Sara Zhou Sales Manager, China 手机:+86-010-85660600 邮件:info.cn@meridianlifescience.com 丁香通店铺:meridianlifescience.biomart.cn

MeridianBioscience.com/lifescience

官方网址 | 迈迪安微信公众号 | 丁香通店铺

ISO 13485 Certified

05/23

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

meridianlifescience.com

Powered by